ԿԱՐԻԵՐԱ

Հարթի՛ր մասնագիտական ուղիդ մեր օգնությամբ․․․

Интервью

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Տեղադրե՛ք ձեր հայտարարությունները մեզ մոտ

Այստեղ կարող է լինել ձեր թափուր աշխատատեղի հայտարարությունը

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՓՆՏՐՈՂՆԵՐԻՆ․

Անհրաժեշտ է հայտարարության տեքստը (հայատառ կամ համապատասխան լեզվով) ուղարկել մեր էլ․ հասցեին հետադարձ կապի եղանակով, նշելով՝

 • Ընկերության անվանումը և կոնտակտային տվյալները (հասցե, հեռախոսահամար, վեբ-կայք, սոց․ցանցերի հղումներ, կոտակտային անձի տվյալներ)

 • Թափուր հաստիքի անվանումը

 • Աշխատանքի նկարագրությունը

 • Աշխատանքային պարտականությունները

 • Անհրաժեշտ հմտությունները (մասնագիտական, անձնային)

 •  Դրույքաչափը, աշխատաժամերը

 • Վճարման մանրամասները

 • Հավելյալ տեղեկություններ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․

Ֆեդերացիան արգելում է իր հարթակում տեղադրել խտրականություն պարունակող աշխատանքի, մրցույթների հրավերներ, թափուր հաստիքների հայտարարություններ՝ ելնելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 3․1 հոդվածից (խտրականության արգելումը/ տե՛ս օրենքն ամբողջությամբ)։

 1. Աշխատանքային օրենսդրությամբ խտրականությունն արգելվում է:

 2. Խտրականություն է համարվում սեռի, ռասայի, մաշկի գույնի, էթնիկ կամ սոցիալական ծագման, գենետիկական հատկանիշների, լեզվի, կրոնի, աշխարհայացքի, քաղաքական կամ այլ հայացքների, ազգային փոքրամասնության պատկանելության, գույքային վիճակի, ծնունդի, հաշմանդամության, տարիքի կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքների պատճառով ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի տարբերակում, բացառում կամ սահմանափակում, որի նպատակը կամ արդյունքը հանդիսանում է կոլեկտիվ և (կամ) անհատական աշխատանքային հարաբերությունների ծագման և (կամ) փոփոխման և (կամ) դադարման դեպքերում նվազ բարենպաստ վերաբերմունքի դրսևորումը կամ մյուսների հետ հավասար հիմունքներով աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված ցանկացած իրավունքի ճանաչման և (կամ) իրականացման արգելքը կամ ժխտումը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի տարբերակումը, բացառումը կամ սահմանափակումն օբյեկտիվորեն արդարացված են հետապնդվող իրավաչափ նպատակով, և այդ նպատակին հասնելու համար կիրառվող միջոցները համաչափ են ու անհրաժեշտ:

 3. Աշխատանքի ընդունման հայտարարություններում (մրցույթներում) և աշխատանքային հարաբերությունների իրացման ընթացքում արգելվում է, գործնական հատկանիշներից և մասնագիտական պատրաստվածությունից ու որակավորումից բացի, խտրականության հիմք հանդիսացող որևէ այլ պայման սահմանելը, բացառությամբ եթե դա բխում է աշխատանքին ներհատուկ պահանջներից: